Skypeme.nl Algemene Verkoop voorwaarden

Inhoud:
A. Algemene verkoopvoorwaarden
1. Omvang kondities
2. Samenvatting
3. Retourzendingen
4. Prijzen en betalingscondities
5. Leveringscondities
6. Eigendoms voorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor gebreken
8. Aansprakelijkheid
9. Toepasbaar recht


B. Klanten informatie
1. Informatie Indentiteit van de verkoper
2. Informatie wezelijke kenmerken goederen of diensten.
3. Informatie tot stand koming van verkoopovereenkomst
4. Informatie ter betaling en levering
5. Informatie over de technische stappen voor het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.
6. Informatie voor opslaan van Overeenkomst teksten
7. Informatie over het technische middel om invoer-fouten te herkennen en hierover te berichten.
8. Informatie over de Verkoop overeeenkomst ter beschikking staande talen.
9. Informatie over de gedragscode waar de verkoper zich aan onderworpen heeft.

A. Algemene verkoopvoorwaarden


1. Geldigheidsbereik
1.1. De verkoopvoorwaarden van Skypeme.nl te Deventer , kvk 72842385 " (hierna te noemen „Verkoper“), gelden voor alle overeenkomsten, welke de klant met de verkoper van de Online Shop, met de daar gepresenteerde producten en diensten van de verkoper, afsluit. Hiermee worden de klant zijn eigen voorwaarden afgewezen, of dienen deze anders te zijn overeengekomen.


1.2. Klanten zoals beschreven onder punt 1.1 zijn zowel gebruikers als ook ondernemers, waarbij de gebuiker een natuurlijke persoon is, die een transactie afsluit, welke niet ten doel heeft commercieel, noch haar onafhankelijke beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Daarentegen is een ondernemer elke natuurlijke persoon of elke rechtmatig vennootschap, die bij het afsluiten van een transactie, zelfstandig handelt bij het uitvoeren van haar zelfstandige beroep, onafhankelijk, professioneel en commercieel.

2. Conclusie overeenkomst
2.1. De in de Online shop aangeboden producten verbindt de verkoper niet tot verplichtingen naar deze presentatie, zonder een door de klant ingediend bindend bod.


2.2. De klant kan de aanbieding telefonisch, schriftelijk, per Fax, per Email doen, of via de invulling van het bestelformulier, welke aanwezig in de Online Shop van de verkoper. Bij een bestelling met gebruik van het Online bestelformulier geeft de klant aan, na invoering van zijn persoonsgegevens en na aanklicken van de knop “Bestelling verzenden” , in deze afsluitende stap van het bestelproces zich rechtmatig te verbinden aan de gemaakte aankoopovereenkomst, van de op dat moment aanwezige goederen in de winkelwagen.


2.3. De verkoper kan de aanbieding van de klant aannemen, met een schriftelijke (brief) of electronische (Fax of Email) opdrachtbevestiging of door uitlevering van de goederen binnen een termijn van veertien dagen, mits de artikelen voorradig zijn bij de Skypeme.nl leveranciers. De verkoper is altijd gerechtigd, de aanname van de bestelling te weigeren.


2.4. De afwikkeling van de bestelling en de onderlinge kontakten vinden in de regel plaats via Email en automatische bestel afwikkeling. De klant dient zeker te zijn dat de door hem aangegeven Email adres juist is en de emails, welke de verkoper hier naar toe verzend, aankomen en gelezen kunnen worden. In bijzondere gevallen dient de toepassing van Spamfilter- instellingen zodanig te zijn dat de door de verkoper, of voor de opdracht aan derden verstrekte info, alle verzonden emails aankomen op het juiste adres zoals opgegeven door de klant.

3. Retour zendingen
3.1 Op geleverde goederen is geen herroepingsrecht van toepassing. Opdrachtnemer is niet verplicht geleverde goederen retour te nemen, ongeacht de periode na levering.


4. Prijzen en betalingscondities
De aangegeven prijzen op de website www.Skypeme.nl zijn onder voorbehoud en vrijblijvend. Prijsafwijkingen ten gevolg van foute invoer of prijsaanpassingen door leveranciers blijven ten alle tijden mogelijk en hierdoor kunnen er geen rechten worden geclaimd ten aanzien van deze op de website vermelde prijzen. Wanneer de product-prijsinfomatie correct is, zal Skypeme.nl de goederen leveren naar de standaard voorwaarden. Wanneer de product-prijzen zoals vermeldt op de website niet correct zijn, zal Skypeme.nl de klant zijn reeds gedane betaling crediteren.
Wanneer de klant voorafgaand aan de bestelling is geinformeerd over de product-prijs afwijkingen, dan kan deze hier na aankoop niet meer op terugkomen.


4.1. Alle prijzen van de verkoper zijn de eindprijzen, wat wil zeggen, deze zijn inclusief alle prijsonderdelen, inclusief de Nederlandse wettelijke omzetbelasting 21% Btw. Noodzakelijke, bijkomende leverings- en verzendkosten worden apart beschreven in de betreffende productpresentatie in de aanbieding of zoals aangeboden in een prijsaanbieding. Voor Nederlandse prijsstelling hanteren wij de Netto prijzen, waarover de voor Nederland geldende 21% btw zal worden berekend.


4.2. Voor leveringen binnen Nederland biedt de verkoper de volgende betalingsmogelijkheden aan, voor zover in de product presentatie niet anders staat vermeld:
1. Vooruitbetaling door Ideal betaling.4.3. Bij leveringen in landen buiten de Europesche Unie komen er in bepaalde gevallen extra kosten bij, zoals bv. extra belastingen en of invoerrechten.


4.4. Is de vooruitbetaling per bank ontvangen, is deze betaling direct naar overeenkomst geldig.


4.5. Bij het zelf afhalen van de goederen, informeert de verkoper de klant vooraf per email, dat de door hem bestelde goederen gereed staan voor afhalen. Na ontvangst van deze email kan de koper de goederen volgens afspraak met de verkoper komen afhalen bij een nader te bepalen adres van expediteur.


4.6. De klant heeft alleen dan recht op vergoeding, wanneer de vordering onbetwist en rechtmatig wordt erkend door de verkoper.


4.7. De klant kan het recht op terugbetaling alleen uitoefenen voor die vorderingen, die uit dezelfde verkoopovereenkomst afkomstig zijn?

5. Leverings- en verzendkondities

5.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6. Eigendoms voorbehoud
De geleverde goederen van de verkoper blijven, totdat de volledige betaling door hem is ontvangen, ten allen tijde eigendom van de verkoper.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)
Bij gebreken aan de goederen, gelden de wettelijke voorschriften.8. Aansprakelijkheid
8.1. De verkoper is aansprakelijk voor elke juridische reden, zonder beperkingen, op het verlies van leven, lichaam of gezondheid, opzet of grove nalatigheid, fraude, garantie beloften en aansprakelijkheid gebaseerd op verplichte wettelijke bepalingen, zoals de Product Liability Act.


8.2. Daarnaast is de verkoper wettelijk aansprakelijk voor elke juridische reden als volgt,


8.2.1. Als de verkoper door nalatigheid contractuele verplichtingen(kardinale verplichtingen) heeft geschonden, is hij aansprakelijk voor de voorspelbare, typische of gemiddelde schade.
Matriële contractuele verplichtingen zijn verplichtigingen die in het contract van de verkoper zijn opgenomen ten doel om nakoming en goede uitvoering van het contract te bereiken, in naleving van een goede vertrouwensband met de klant.


8.2.2. Als de verkoper, door nalatigheid, contractuele verplichtingen niet is nagekomen, is de verplichting tot betaling van schadevergoeding tot de contractwaarde beperkt.


8.2.3 Als de verkoper zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen door toedoen c.q. nalatigheid van derden, leveranciers, of overmacht door extreme situaties, is er geen verplichting tot uitbetaling van schadevergoeding.


8.2.4 De verkoper laat werkzaamheden uitvoeren door zelfstandig werkende onderaannemers, reparateurs. Deze onderaannemers werken voor eigen risico en verkoper is nooit aansprakelijk voor schade welke ontstaat door werkzaamheden of andere oorzaken, die zijn veroorzaakt door deze onderaannemers.

9. Toepasselijk recht
9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van wetten met betrekking tot internationale verkoop van goederen. Voor consumenten gelden de wettelijke regels van de plaats waar hij zijn normale woonplaats heeft.


9.2. Is de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiek rechtelijk speciaal fond, dan wordt de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen voorvloeiend uit dit contract gedaan vanuit de locatie van de verkoper. Hetzelfde geldt indien de klant geen algemene bevoegdheid, of verblijfsplaats in Nederland of Europa heeft ten tijde van deze aktie, wordt de vraag om een rechter in een ander gebied niet gehonoreerd.


9.3. De contracten (overeenkomsten) zijn in de Nederlandse taal.B. Klanten informatie

1. Informatie indentiteit van de verkoper is Skypeme.nl KVK 72842385

2. Informatie over de essentiële kenmerken van de goederen of diensten
De essentiële kenmerken van de goederen of diensten zijn duidelijk beschreven en herkenbaar in de door de verkoper verstrekte productbeschrijvingen.

3. Informatie voor het tot stand komen van een overeenkomst
Het tot stand komen van een verkoopovereenkomst geschiedt naar informatie vermeld onder punt 2 van de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper. (zie boven)

4. Informatie met betrekking tot betaling en levering
De betaling dient te geschieden zoals vermeld onder punt 4, de levering dient te geschieden zoals vermeld onder punt 5 van de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper. (zie boven)

5. Informatie over de te volgen stappen om tot een overeenkomst te komen
De koopovereenkomst beschrijft de aanbieding en de gedane aankoop.


5.1. Gebruikt de klant voor zijn bestelling het Online- bestelformulier van de verkoper, dan geeft hij zijn aankoop opdracht als volgt af:


5.1.1. Op de producten verkooppagina van de verkoper dient de klant als eerste stap op de knop “Winkelwagen”te klicken. Dan opent er een nieuwe pagina, welke dan de inhoud van de winkelwagen weergeeft.


5.1.2. Nu kan de klant direct, of na nog enige producten met “winkelwagen” te hebben geselecteerd, in tweede instantie de knop “kassa” aanklicken. Is de klant nog niet geregistreerd en ingelogd, dan opent er een nieuwe pagina waar de klant zich als tussenstap kan registreren en een klant-account kan openen of zich voor een gast bestelling registreren of zich aanmelden als de klant reeds een eigen account heeft bij Skypeme.nl. Is de klant reeds geregistreerd als account, dan kan hij de open velden invullen met “email adres” en “paswoord” en klickt vervolgens op “Aanmelden”. Is de klant nog niet geregisteerd, klick dan op de knop “nu registreren”. Vervolgens selecteert u door aanklicken de mogelijkheid om een klanten account aan te maken, of u te registreren voor een gastbestelling. Vult u vervolgens alle velden in en klick hierna op de knop “Verder” . Dan opent er een nieuwe pagina, waar het faktuuradres en afleveradres zichtbaar zijn, of de mogelijkheid aanwezig is om deze gegevens te veranderen of eventueel nader aan te vullen.


5.1.3. Nu klickt de klant direct, of na het bewerken van de gegevens, in de derde stap op de knop “Verder”.


5.1.4. Dan opent er een nieuwe pagina, waar de klant als vierde stap de wijze van betaling kan selecteren.


5.1.5. Bij de vijfde stap klickt de klant op “verder” waarna er zich een nieuwe pagina opent waarop de bestelling overzichtelijk staat samengevat.


5.1.6. Bij de zesde stap dient de klant met een muisklick voor akkoord een “vinkje” in het vakje te plaatsen bij de regel; „Hiermee ga ik akkoord met de privicy voorwaarden en de algemene bedrijfscondities en verklaar deze gelezen te hebben”


5.1.7. Bij de zevende stap klickt de klant op “bestelling verzenden”


5.2. De aanvaarding door de verkoper is in overeenstemming met punt 2.3 van de bepalingen en voorwaarden van de verkoper (zie boven)

6. Informatie met betrekking op bewaren van overeenkomst gegevens
De tekst van de verkoopovereenkomst wordt door de verkoper bewaard en aan de klant, na verzending van zijn bestelling, volgens AGB klantinformatie regelgeving in tekstvorm (bv per email, fax of brief) toegezonden. Deze tekst is na verzending van de bestelling echter niet meer via de website op te vragen.

8. Informatie over de technische middelen om invoerfouten te herkennen en te corrigeren.[Soft Break][Soft Break]Voor het doen van een bestelling, kan de klant informatie toezenden met gebruik van een normaal toetsenbord en muisfuncties. Bovendien worden alle, voor de bestelling verplichte, gegevens overzichtelijk weergegeven op de pagina met de bestelbevestiging, waarbij ook deze gegevens nogmaals zijn te corrigeren met gebruik van een normaal toetsenbord of muisfunctie.

9. Informatie over de voor de koopovereenkomst beschikbare talen
Voor de koopovereenkomst staat alleen de Nederlandse taal ter beschikking.